http://www.igape.es/media/tpl_portales-xunta/images/main-logos/logo-igape.png

SUBVENCINS PARA A MODERNIZACIN, ESTABLECEMENTO DE NOVAS FRMULAS E MEDIOS DE COMERCIALIZACIN NO SECTOR COMERCIANTE RETALLISTA E ARTESANAL GALEGO (IN201H)

Finalidade / Obxectivo

Subvencins para a mellora de imaxe, modernizacin, establecemento de novas frmulas e medios de comercializacin no sector comerciante retallista e artesanal galego.

Tipos de apoio

Subvencins tramitarase en rxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios potenciais

Podern ser beneficiarios das subvencins, sen prexuzo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases as persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade econmica ou patrimonio separado sen
personalidade xurdica, legalmente constitudas, as como as federacins de comerciantes e as asociacins profesionais de artesns, que en todos os casos cumprirn ademais os seguintes requisitos:

a) Comerciantes retallistas:

? Que desenvolvan a sa actividade comercial en Galicia e, as mesmo, o seu domicilio social e fiscal radique na Comunidade Autnoma.

? Que, tendo a condicin de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non tean a consideracin de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.

? Que estea dado de alta nalgunhas das epgrafes do IAE que se relacionan no anexo II e que este constita a actividade principal do solicitante.

? Que figuren inscritos no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscricin con anterioridade data de finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes.

b) Titulares de obradoiros artesanais:

? Que o obradoiro artesn figure inscrito no Rexistro Xeral de Artesana de Galicia.

? Que fagan uso da marca Artesana de Galicia.

c) As federacins de comerciantes sen fins de lucro, que estean legalmente constitudas e cuxo mbito de actuacin se desenvolva na Comunidade Autnoma de Galicia.

? Que figuren inscritas no Rexistro Galego de Comercio, no procedemento IN227F-Seccin sexta.

d) As asociacins profesionais de artesns de Galicia legalmente constitudas.

? Que polo menos 10 dos seus membros figuren inscritos no Rexistro Galego de Artesana.

Non podern ser beneficiarios/as destas axudas as empresas en crise.

Sectores incentivables

Comercio e Artesana

Requisitos principais do proxecto

Consideraranse subvencionables as seguintes actuacins, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2015 ata a data lmite de xustificacin establecida no artigo 19.

1) Para os comerciantes retallistas:

a) Acondicionamento do local comercial, sempre que a superficie resultante non supere os 150 m2. Non ser de aplicacin esta limitacin de superficie para as actividades encadradas baixo a epgrafe do IAE 653.1. Esta actuacin ser subvencionable na superficie
comercial dedicada venda.

Para estas actuacins, o investimento mximo subvencionable ser de 10.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 40%.

b) Medidas orientadas mellora da imaxe exterior e adquisicin de moblaxe e equipamento dedicado ao desenvolvemento da actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venda.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 5.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 40%.

2) Para os comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesanais:

a) Ferramentas ou programas informticos que melloren a xestin do establecemento/obradoiro e o deseo dos seus produtos.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 4.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 50 %.
b) Desenvolvemento e implantacin de sistemas de empaquetado e etiquetaxe dirixido a mellorar a loxstica e a comercializacin do produto e o deseo da sa presentacin.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 5.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 50 %.

c) Novos sistemas de comercializacin que combinen o comercio online e offline, poendo disposicin dos clientes recursos tecnolxicos, as como a implantacin e actualizacin de pxinas web ou aplicacins para dispositivos mbiles, dirixidas a mellorar a comercializacin dos produtos e que conten con tenda online e pasarela de pagamento.

Quedan excludas deste punto as accins de publicidade, as como os traballos de fotografa cando non exista implantacin da web.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 6.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 50 %.

d) Novos sistemas de comercializacin e informacin ao consumidor que impliquen a utilizacin das redes sociais para a venda.

Quedan excludas deste punto as accins de publicidade.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 8.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 50 %.

Os beneficiarios s podern solicitar unha actuacin por cada epgrafe, e o investimento mximo subvencionable por beneficiario ser:

Para os comerciantes retallistas 38.000 euros (IVE excludo) e para os titulares de obradoiros artesanais 23.000 euros (IVE excludo) e a porcentaxe de subvencin a que se especifica en cada epgrafe.

3) Para as federacins de comerciantes:

a) Para o desenvolvemento do m-commerce, aplicacins informticas (Apps) e webs para telfonos mbiles. No deseo incluirase como mnimo: deseo grfico da aplicacin, desenvolvemento e a publicacin nas plataformas, as como os idiomas. Debern inclur actividades de promocin, publicidade, ofertas, etc.

Os proxectos que se implanten debern implicar polo menos 50 establecementos comerciais.
Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 6.000,00 ?, IVE
excludo, e a porcentaxe de subvencin do 50 %.
Cada federacin s poder presentar a solicitude para unha aplicacin informtica
(apps).
4) Para as asociacins profesionais de artesns:

a) Sistemas que, engadidos ao produto ou ao seu empaquetado ou envase completen a sa informacin, sinalando o proceso de elaboracin, a historia, a rastrexabilidade ou outros valores engadidos.

Neste caso, os proxectos que se implanten debern implicar polo menos 20 obradoiros.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 90.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 70%.

b) Proxectos de deseo e creacin de novos produtos a partir da colaboracin de dous ou mis artesns e un deseador.

Para estas actuacins o investimento mximo subvencionable ser de 80.000 euros, IVE excludo, e a porcentaxe de subvencin do 70%.

Os beneficiarios s podern solicitar unha actuacin para cada epgrafe.

En ningn caso o custo da adquisicin dos gastos subvencionables poder ser superior ao valor de mercado.

Cualificacin requerida do proxecto

-

Inversins ou gastos computables

-

Conta das axudas

-

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo para a presentacin de solicitudes ser dun mes contado a partir do da seguinte ao da publicacin desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase que o prazo vence o da cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que o de publicacin no DOG e, se festivo, o primeiro da hbil seguinte.

Incompatibilidades

O importe das subvencins reguladas nesta orde en ningn caso poder ser de tal conta que, illada ou en concorrencia con outras axudas e subvencins das distintas administracins ou calquera dos seus entes pblicos e privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

As subvencins previstas nesta orde sern incompatibles con calquera outra das reguladas por esta consellera e entes dependentes, para os mesmos conceptos subvencionables.

Referencia lexislativa

Orde do 30 de xaneiro de 2015 (DOG N28 do 11/02/2015) - Bases reguladoras e convocatoria 2015